stad

geslacht

herkomst

sociale status

gezinssituatie

jaargroep

x-as

Jeugdpaden Rotterdam

Verdachten

Op deze pagina presenteren we per jaar het percentage Rotterdamse jongeren dat ooit is verdacht van een misdrijf in de periode 2007-2022. Jongeren die in het desbetreffende jaar zijn aangemerkt als verdachte van een misdrijf, worden in de jaren daarna ook meegenomen in de percentages ooit verdacht. Opmerkelijk

  • In Rotterdam worden significant meer schoolgaande jongeren ooit als ‘verdachte’ geregistreerd door de politie dan in Amsterdam. Tussen Rotterdam en Den Haag bestaat geen significant verschil.
  • In totaal is het aantal ooit als verdachte geregistreerde jongeren over alle zeven cohorten heen, in het schooljaar 2013/2014, ruim 20% van alle schoolgaande jongeren in Rotterdam, in Amsterdam is dit bijna 16% en in Den Haag bijna 19% van alle schoolgaande jongeren in de periode 2007-2013.
  • Jongeren uit een gezin met een lage SES worden bij alle zeven metingen, over alle cohorten, significant vaker als verdachte geregistreerd dan jongeren uit een ander type gezin.
  • Jongens worden bij alle zeven metingen, over alle cohorten, significant vaker als verdachte geregistreerd dan meisjes in Rotterdam.
  • Jongeren van niet-Nederlandse herkomst worden bij alle zeven metingen, over alle cohorten, significant vaker als verdachte geregistreerd dan jongeren van Nederlandse herkomst in Rotterdam.
  • Jongeren uit een eenoudergezin worden bij alle zeven metingen, over alle cohorten, significant vaker als verdachte geregistreerd dan jongeren uit een ander type gezin in Rotterdam.
jaargroep 2007jaargroep 2008jaargroep 2009jaargroep 2010jaargroep 2011jaargroep 2012jaargroep 2013jaargroep 2014jaargroep 2015jaargroep 2016jaargroep 2017jaargroep 2018jaargroep 2019jaargroep 2020jaargroep 2021

Uitleg

Aan de linkerkant van deze pagina is de mogelijkheid om de percentages te presenteren naar jongeren met specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, herkomst, sociale status en gezinssituatie. De gegevens kunnen ook getoond worden voor jongeren die in een specifiek jaar het eerste jaar van het voortgezet onderwijs instromen. Een andere mogelijkheid is om deze gegevens te vergelijken met die van Amsterdam en Den Haag.

Definities

Verdachte van een misdrijfPersonen die zijn aangehouden op verdenking van het plegen van een misdrijf. Het betreffen in deze registratie dus geen gehoorde verdachten en ook geen verdachten van overtredingen.
HerkomstIn de CBS-indeling naar herkomstgroepering worden personen ingedeeld op grond van hun geboorteland en dat van hun ouders. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. Allochtonen zijn personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is.
Sociale statusDe sociaaleconomische categorie van één van de juridische ouders (waarbij de ouder waarbij het kind staat ingeschreven het uitgangspunt vormt). Om de score op deze variabele te bepalen worden alle inkomsten in de verslagmaand uit de verschillende inkomensbronnen die de ouder heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meegenomen of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Dat is mede bepalend voor de sociaaleconomische categorie. De laagste twee categorieën in deze indeling bepalen de status ‘Lage SES’.
GezinssituatiePlaats die een persoon inneemt in het huishouden. Tot de categorie eenoudergezin worden gerekend: thuiswonend kind in een eenouderhuishouden en ouder in eenouderhuishouden.