stad

geslacht

herkomst

sociale status

gezinssituatie

jaargroep

x-as

Jeugdpaden Rotterdam

Hoeveel Rotterdamse jongeren verlieten school in de periode 2007 - 2022?

Deze pagina toont per jaar het percentage Rotterdamse jongeren dat in de periode 2007-2022 voortijdig schoolverlater is geweest. Het gaat hierbij om jongeren die een periode niet schoolgaand zijn geweest, maar wel weer teruggekeerd kunnen zijn naar een onderwijssituatie. Opmerkelijk

  • De voortijdig schoolverlater cijfers, over alle cohorten en schooljaren gemeten, laten geen significant verschil zien tussen de drie steden, hetzelfde geldt voor de werkloosheidscijfers.
jaargroep 2007jaargroep 2008jaargroep 2009jaargroep 2010jaargroep 2011jaargroep 2012jaargroep 2013jaargroep 2014jaargroep 2015jaargroep 2016jaargroep 2017jaargroep 2018jaargroep 2019jaargroep 2020jaargroep 2021

Uitleg

Aan de linkerkant van deze pagina wordt de mogelijkheid geboden om deze percentages te presenteren naar verschillende kenmerken van de jongeren: geslacht, herkomst, sociale status en gezinssituatie. Daarnaast is het mogelijk om jongeren met verschillende startjaren in het voorgezet onderwijs te selecteren. Tenslotte kunnen de percentages worden afgezet tegen die van jongeren uit twee referentiesteden, Amsterdam en Den Haag.

Definities

Voortijdig schoolverlaterswanneer een leerling/deelnemer die op peilmoment (1 oktober van een schooljaar) stond ingeschreven in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) een jaar later het onderwijs heeft verlaten. De leerlingen/deelnemers die het bekostigd onderwijs hebben verlaten worden onderverdeeld in de uitstroom met en zonder startkwalificatie (havo- of vwo-diploma of ten minste mbo niveau 2). Deze laatste groep wordt gezien als voortijdig schoolverlaters (vsv'ers).
HerkomstIn de CBS-indeling naar herkomstgroepering worden personen ingedeeld op grond van hun geboorteland en dat van hun ouders. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. Allochtonen zijn personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is.
Sociale statusDe sociaaleconomische categorie van één van de juridische ouders (waarbij de ouder waarbij het kind staat ingeschreven het uitgangspunt vormt). Om de score op deze variabele te bepalen worden alle inkomsten in de verslagmaand uit de verschillende inkomensbronnen die de ouder heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meegenomen of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Dat is mede bepalend voor de sociaaleconomische categorie. De laagste twee categorieën in deze indeling bepalen de status ‘Lage SES’.
GezinssituatiePlaats die een persoon inneemt in het huishouden. Tot de categorie eenoudergezin worden gerekend: thuiswonend kind in een eenouderhuishouden en ouder in eenouderhuishouden.